ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

Yoga Day - 21 june 2017

ഈയിടെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ

Wold Environment Day - June 5

Praveshanolsavam - 2017

pravesanolsavam2016 GLPSCHOOL TRIKKANAPURAM

From 70th Independance day celebration           GLPS Trikkanapuram
Independance day

INAUGURATION OF CENTENARY CELEBRATION BY Dr.ADHEELA ABDULLA IAS (TIRUR SUB COLLECTOR) GLPS TRIKKANAPURAM

x-mas celebration 2015

2015  ലെ ക്രി സ്തു മസ് ആഘോഷം ജി എൽ പി സ്കൂൾ തൃ ക്കണാ പുരം

GLPSTRIKKANAPURAM X'MAS CELEBRATION 2015

x'mas celeberation 2015  glps trikkanapuram